Globos centro tikslas – užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba siekiant vaiką, įvaikį tinkamai ugdyti ir auklėti šeimai artimoje aplinkoje.

Teikiamos paslaugos: Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, transporto organizavimas, sociokultūrinės paslaugos, kitos bendrosios socialinės paslaugos, pagalba globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams, trumpalaikės socialinės globos.

Globos centro specialistai teikia paslaugas vaikams, įvaikiams, globėjams giminaičiams, budintiems globotojams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais bei asmenims siekiantiems jais tapti. Įtėviams, šeimynų dalyviams, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams (pagalba teikiama įtėvių, šeimynos dalyvių, bendruomeninių vaikų globos namų administracijos prašymu):

 • organizuoja budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, įtėvių paiešką;
 • konsultuoja asmenis, pageidaujančius globoti (rūpintis), įvaikinti ar tapti budinčiais globotojais, asmenis, siekiančius steigti šeimynas;
 • nagrinėja ir vertina fizinio asmens, norinčio steigti šeimyną, pasirengimą steigti šeimyną socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu tvirtinamuose Šeimynų nuostatuose nustatyta tvarka;
 • įgyvendina vaiko, kurį prižiūri budintis globotojas, globėjo (rūpintojo) ir vaiko atstovo pagal įstatymą teises bei pareigas;
 • bendradarbiauja su Pakruojo rajono savivaldybės administracija (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi ir kitais specialistais), kitomis socialinių paslaugų įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis;
 • teikia metodinę pagalbą kitoms socialinių paslaugų įstaigoms, šeimynoms, taip pat bendruomeninių vaikų globos namų socialiniams darbuotojams (socialiniams pedagogams);
 • renka, analizuoja duomenis apie budinčius globotojus, globėjus, nesusijusius giminystės ryšiais, globėjus giminaičius, įtėvius ir keičiasi informacija su Pakruojo rajono savivaldybės administracija, socialinių paslaugų įstaigomis, vaiko teisių specialistais;
 • organizuoja profesinės kompetencijos tobulinimą ir supervizijas Globos centro specialistams, budintiems globotojams, esant poreikiui – ir globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais;
 • vykdo gerosios patirties vaiko globos (rūpybos), priežiūros, įvaikinimo srityse sklaidą;
 • atlieka kitas funkcijas, susijusias su pagalba vaikams, įvaikiams, globėjams giminaičiams, įtėviams, budintiems globotojams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, šeimynų dalyviams;
 • organizuoja pagalbą budintiems globotojams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, šeimynos dalyviams, įtėviams ir jų prižiūrimiems, globojamiems (rūpinamiems) vaikams, įvaikiams, bendradarbiaudamas su kitomis socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigomis, sudarydamas sąlygas vaikui palaikyti ryšį su broliais, seserimis, biologiniais tėvais, derindamas teikiamas paslaugas ir pagalbą biologinei vaiko šeimai su socialiniais darbuotojais, teikiančiais paslaugas šeimai.

Kontaktinė informacija:

Ilma Geležėlienė – Valstybės vaiko teisių apsaugos institucijos atestuotas asmuo, tel. 8 683 12260, el. paštas igelezeliene@gmail.com;

Indrė Sabienė – socialinė darbuotoja, atliekanti globos koordinatorės funkcijas, tel. 8 604 74408, el. paštas indresabiene@gmail.com;

Gertrūda Impolienė – socialinė darbuotoja, atliekanti globos koordinatorės funkcijas, tel. 8 602 17053,

el. paštas gimpoliene@gmail.com;

Ingrida Jezdauskienė (nėštumo ir gimdymo atostogos) – psichologė, tel. 8 602 17058,

Erika Navickienė – psichologė, tel. 8 604 76721, el. paštas erikapask@gmail.com.

Comments are disabled.