Asmeninė pagalba – asmeninio asistento individualiai teikiama pagalba neįgaliajam atlikti darbus
ir vykdyti veiklas, kurių dėl negalios jis negali atlikti savarankiškai ir kurie būtini siekiant gyventi
savarankiškai.
Kas gali gauti? Asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis
darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis.
Prioritetą gauti asmeninę pagalbą turi asmenys, kurie:
 mokosi pagal formaliojo švietimo programas;
 dirba arba ieško darbo, naudodamiesi Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) ar kitų organizacijų
teikiamomis pagalbos įsidarbinant paslaugomis;
 gyvena vieni.
Kokią pagalbą teikia asmeninis asistentas? Atsižvelgdamas į konkretaus asmens poreikius ir
asmens galimybes:
 teikia asmeniui pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, skatindamas jo savarankiškumą,
būtiną kasdieniame gyvenime;
 teikia asmeniui individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (padeda
apsirengti, nusiprausti, nusimaudyti, pasinaudoti tualetu ir kt.);
 lydi asmenį į sveikatos priežiūros ir (ar) kitas valstybės ir (ar) savivaldybės institucijas,
įstaigas, organizacijas, užimtumo įstaigas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą ir kt., teikia
pagalbą judant įvairiais paviršiais ir kt.;
 teikia pagalbą asmeniui maitinimosi procese (paruošia stalo įrankius, padeda juos pakelti ir
palaikyti valgymo metu, planuoti mitybą ir kt.);
 teikia asmeniui individualią pagalbą, padedančią adekvačiai reaguoti į jį supančią aplinką,
užmegzti ir palaikyti su ja socialinius santykius (bendrauti, kalbėti, orientuotis laike ir
aplinkoje, laikytis dienos režimo, ugdytis savivoką, gebėjimą disponuoti finansiniais
ištekliais, tinkamai vartoti vaistus, būti socialiai aktyviam, organizuoti poilsį, laisvalaikį ir
kt.).
Kokios pagalbos neteikia asmeninis asistentas? Asmeninis asistentas neteikia pagalbos,
susijusios su mokymo, sveikatos priežiūros ar nepilnamečio asmens priežiūros procesu (pavyzdžiui,
neatlieka už asmenį buities ir namų ruošos darbų, nevykdo slaugytojo ar slaugytojo padėjėjo,
pagalbos priimant kasdienius sprendimus, mokytojo padėjėjo funkcijų ir kt.).
Ar asmeninė pagalba yra mokama? Jei Jūsų pajamos yra mažesnės negu 2 valstybės remiamų
pajamų dydžiai (t. y. 258 Eur), asmeninė pagalba teikiama nemokamai. Kitais atvejais mokėjimas
priklauso nuo pajamų:
 asmens, kurio pajamos yra 2 VRP dydžiai arba didesnės už 2 VRP dydžius (258 Eur), bet
mažesnės už 3 VRP dydžius (387 Eur), mokėjimo dydis neturi viršyti 5 procentų asmens
pajamų;
 asmens, kurio pajamos yra 3 VRP dydžiai arba didesnės už 3 VRP dydžius (387 Eur), bet
mažesnės už 4 VRP dydžius (516 Eur), mokėjimo dydis neturi viršyti 10 procentų asmens
pajamų;

 asmens, kurio pajamos yra 4 VRP dydžiai arba didesnės už 4 VRP dydžius (516 Eur), bet
mažesnės už 5 VRP dydžius (645 Eur), mokėjimo dydis neturi viršyti 15 procentų asmens
pajamų;
 asmens, kurio pajamos yra 5 VRP dydžiai arba didesnės už 5 VRP dydžius, mokėjimo dydis
neturi viršyti 20 procentų asmens pajamų.
Jei gaunate dienos socialinę globą ar socialinės priežiūros paslaugas, Jūsų mokėjimo už asmeninę
pagalbą dydis apskaičiuojamas atskaičius mokėjimo už socialinės priežiūros paslaugas arba dienos
socialinę globą išlaidas.
Kur kreiptis? Kreiptis į gyvenamosios vietos seniūniją.
Asmuo ar jo atstovas užpildo prašymą-paraišką dėl asmeninės pagalbos, socialinis darbuotojas
įvertina poreikį asmeninei pagalbai. Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Socialinės
rūpybos skyriaus vedėjas priima sprendimą dėl asmeninės pagalbos skyrimo tikslingumo /
netikslingumo.
Dėl informacijos galite kreiptis ir į Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Socialinės
rūpybos skyrių, tel. (8 421) 61697, el. p. asta.simanskiene@pakruojis.lt.
Asmeninės pagalbos teikėjas – Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras. Socialinė darbuotoja kompleksinėms paslaugoms Aurinta Tvarušienė Tel. 8 610 67055

Teisės aktai, reglamentuojantys asmeninės pagalbos teikimą:
2021-07-01 LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-478;
2021-08-23 Pakruojo r. sav. adm. direktoriaus įsakymas Nr. AV-545

 

Comments are disabled.